Griķu pamatskolas skolas padomes darba galvenie uzdevumi 2021./2022.m.g.

Veicināt izglītojamo vecāku iesaistīšanos sava bērna izglītošanas procesā.
Rosināt izglītojamo vecākus līdzdarboties izglītojamo karjeras izglītības īstenošanā.
Līdzdarboties izglītojamo mācību motivācijas veidošanā.
Turpināt kopā ar izglītojamajiem iesaistīties  labdarības pasākumos.

Griķu pamatskolas Skolas padomes sastāvs 2021./2022.mācību gadā
Skolas padomes priekšsēdētāja: Baiba Šumina

Skolas direktors: Daiga Vīlipa

Pedagogi: L.Vanaga, L.Baltrušaite, M.Lasmane

Atbalsta personāls: medicīnas māsa: M.Turķe, izglītības psihologs: M.Kubliņa, sociālais peedagogs: Inese Kalniņa