Izglītības psihologs

1. Apzināt skolas audzēkņu merķgrupas psiholoģiskajam darbam, veidojot uzskaites kartotēku, pedagoģiskās kompetences ietvaros veikt riska grupas skolēnu dzīves analīzi.

2. Sadarboties ar klašu audzinātājiem, klašu vecāku komitejām, nodrošināt abpusēju informācijas apmaiņu.

3. Apsekot sociālā riska ģimenes, veikt šo ģimeņu psiholoģiskās konsultācijas, nodrošināt abpusēju informācijas apmaiņu.

4. Veikt individuālas un grupu pārrunas, kā arī sniegt konsultācijas skolēniem.

5. Sadarboties ar valsts, pašvaldības un sabiedriskajām organizācijām, risinot skolēnu un viņu ģimeņu sociālo un psiholoģisko apstākļu problēmas un to radītos konfliktus.

6. Būt informētai par skolēnu mācību sasniegumiem, sniegt palīdzību, ja radušās sociālas dabas problēmas.

7. Risināt radušos konfliktus (skolēns – skolēns, skolēns – skolotājs, skolēns -vecāki).

8. Ar medicīnas un policijas darbinieku atbalstu organizēt skolēnu izglītošanu bērnu tiesību, likumdošanas un narkomānijas apkarošanas jautājumos.

9. Sadarboties ar skolas padomi, lemjot par materiālās palīdzības sniegšanu sociāli maznodrošinātajām ģimenēm.

10. Piedalīties apspriedēs pie skolas vadības, skolas audzināšanas darba grupas sanāksmēs, pedagoģiskās padomes sēdēs un informatīvajās sanāksmēs.

11.Organizēt skolotājiem, klašu audzinātājiem seminamodarbības bērnu tiesību aizsardzības jautājumos un konfliktsituāciju risināšanā.

12.Izstrādāt ar katru klases audzinātāju kopīgu sadarbības plānu darbam ar katras klases sociālā riska skolēniem.

13.Informēt tiesību sargājošās instances, IP bērnu tiesību aizsardzības inspektori, bāriņtiesu par vardarbību pret bērnu gadījumiem, kā arī narkotisko un psihotropo vielu izplatīšanu un lietošanu.Medicīnas māsa

1. Nepieciešamības gadījumā sniegt pirmo neatliekamo medicīnisko palīdzību.

2. Regulāri sekot, lai izglītojamo medicīniskās kartes ir kārtībā.

3. Regulāri sekot, lai darbinieki savlaicīgi veiktu obligātās veselības pārbaudes.

4. Veikt izglītojamo auguma mērīšanu 2x gadā un pārbaudīt mācību solu atbilstību sēdētāju augumam.

5. Regulāri veikt izglītojamo pārbaudi uz pedikulozi un kašķi.

6. Nokomplektēt pirmās palīdzības aptieciņu virtuves blokos, skolotāju istabā, mājturības un tehnoloģiju kabinetā un kurtuvē.

7. Regulāri sekot sanitāri higiēniskajam stāvoklim skolas un struktūrvienību ēdināšanas blokos, mācību telpās un palīgtelpās.

8. Regulāri sekot dezinfekcijas režīma ievērošanai visās skolas un struktūrvienību telpās.

9. Regulāri sekot vēdināšanas režīma ievērošanai.

10. Regulāri sekot ēdienu kvalitātei un sortimentam. Apzināt vai visi izglītojamie pusdieno. Ja nē – noskaidrot iemeslus.

11. Sekot, lai tiek lietoti maiņas apavi skolas telpās.

12. Vērot sporta tērpu atbilstību izglītojamajiem un par nepilnībām ziņot vecākiem.

13. Piedalīties vecāku sapulcēs un informēt viņus par aktualitātēm.

14. Sastādīt kārtējā ūdens monitoringa plānu un ievērot tā izpildi.

15. Noņemt ūdens paraugus testēšanai.16. Noņemt pārtikas un virsmu paraugus testēšanai.

17. Sekot skolēnu somu svara atbilstībai vecumam (MK Nr.610).

18. Kopā ar pavārēm izstrādāt ēdienkartes 1 nedēļai uz priekšu, ņemot vērā veselīga uztura principus un sanitārās normas.Sociālā darbinieka amata apraksts

1.Pedagoģiskās kompetences ietvaros veikt riska grupas bērnu un jauniešu psiholoģiskās palīdzības analīzi un degradācijas cēloņu izpēti.

2. Veikt ģimeņu psiholoģiskās konsultācijas.3.Risināt radītos konfliktus starp izglītības iestādi, ģimeni, pašvaldību u.c. institūcijām.

4. Nodrošināt Bērnu sociālās reintegrācijas optimālai norisei nepieciešamo psiholoģisko vidi.5.Veikt psiholoģisko darbu bērnu un jauniešu specifiskajās sociālās grupās (narkotiku, alkohola un smēķējošo atkarīgo grupās, neattaisnoto stundu kavētāju).6.Psihologs savā darbā ievēro LR izglītības likumu, ANO Konvenciju par bērna tiesībām, skolas nolikumu, skolas darba plānus u.c. ar izglītību un bērnu tiesībām saistītos normatīvos dokumentus.

7 Apzināt skolas audzēkņu merķgrupas psiholoģiskajam darbam, veidojot uzskaites kartotēku, pedagoģiskās kompetences ietvaros veikt riska grupas skolēnu dzīves analīzi.8. Sadarboties ar klašu audzinātājiem, klašu vecāku komitejām, nodrošināt abpusēju informācijas apmaiņu.

9. Apsekot sociālā riska ģimenes, veikt šo ģimeņu psiholoģiskās konsultācijas, nodrošināt abpusēju informācijas apmaiņu.

10. Veikt individuālas un grupu pārrunas, kā arī sniegt konsultācijas skolēniem.

11. Sadarboties ar valsts, pašvaldības un sabiedriskajām organizācijām, risinot skolēnu un viņu ģimeņu sociālo un psiholoģisko apstākļu problēmas un to radītos konfliktus.

12. Būt informētai par skolēnu mācību sasniegumiem, sniegt palīdzību, ja radušās sociālas dabas problēmas.13. Risināt radušos konfliktus (skolēns – skolēns, skolēns – skolotājs, skolēns -vecāki).

14. Ar medicīnas un policijas darbinieku atbalstu organizēt skolēnu izglītošanu bērnu tiesību, likumdošanas un narkomānijas apkarošanas jautājumos.

15. Sadarboties ar skolas padomi, lemjot par materiālās palīdzības sniegšanu sociāli maznodrošinātajām ģimenēm.

16. Piedalīties apspriedēs pie skolas vadības, skolas audzināšanas darba grupas sanāksmēs, pedagoģiskās padomes sēdēs un informatīvajās sanāksmēs.

17. Organizēt skolotājiem, klašu audzinātājiem seminamodarbības bērnu tiesību aizsardzības jautājumos un konfliktsituāciju risināšanā.

18. Izstrādāt ar katru klases audzinātāju kopīgu sadarbības plānu darbam ar katras klases sociālā riska skolēniem.

19. Informēt tiesību sargājošās instances, IP bērnu tiesību aizsardzības inspektori, bāriņtiesu par vardarbību pret bērnu gadījumiem, kā arī narkotisko un psihotropo vielu izplatīšanu un lietošanu.

20. Celt profesionālo meistarību – apmeklēt kursus un seminārus.

21. Diagnosticējošais darbs:a) Pētīt skolas vidi, skolēnu vai grupas Atklāt cēloņus, kādēļ skolēns skolā, mājās jūtas nelaimīgs (sociālais pedagogs, klases audzinātājs)b)Izstrādāt aptauj as anketas.c) Uzņemot bērnu skolā, veikt individuālas pārrunas ar ģimenes locekļiem, noskaidrot ģimenes vērtīborientāciju, motivāciju, skolēna intereses, ģimenes sastāvu. Šim materiālam jāglabājas pie klases audzinātāja, katru gadu ziņas papildinot.d) atram sociālā riska bērnam iekārtot uzskaites kartīti, kurā glabāt sarunu pierakstus, mājas apmeklējumu aktus, paskaidrojumus u.c. (To veic klases audzinātājs, sociālais pedagogs).

22. Ja nepieciešams šos materiālus tālāk sniedz bāriņtiesā.23. Profilaktiskais darbs skolā.24. Sniegt skolēniem palīdzību viņu un pieaugušo (pedagogu, vecāku) saskarsmē.25. Organizēt individuālas, grupas pārrunas ar bērniem par cēloņiem, kas kavē mācības, par uzvedību skolā.

26. Izzināt skolā formālos, neformālos grupējumus (savstarpējās attiecības tajos).

27. Apmeklēt mācību stundas ar mērķi izpētīs skolēnu uzvedību un savstarpējās attiecības, attiecības ar skolotājiem (klases audzinātājs, sociālais pedagogs).

28. Rosināt priekšlikumus, organizēt pasākumus, kas mazinātu vai ierobežotu negatīvu parādību – smēķēšanu, alkoholismu un sliktas uzvedības skolā (klases audzinātājs, sociālais pedagogs kopīgi ar dažādiem dienestiem).

29. Sniegt informāciju vecākiem par bērnu izturēšanos, savstarpējām attiecībām, sasniegumiem skolā (klases audzinātājs, sociālais pedagogs).

30. Vecāku sapulcēs vecākus iepazīstināt ar raksturīgākajām pazīmēm, kam jāpievērš uzmanība, vērojot bērnus (klases audzinātājs, sociālais pedagogs, pedagogi).

31. Apmeklēt ģimenes viņu dzīves vietās ar mērķi izzināt sociāli psiholoģiskās īpatnības, materiālo stāvokli (klases audzinātājs, sociālais pedagogs).

32. Atbalsta funkcija.

33. Atbalstīt skolēnu, pedagogu, ģimeni problēmsituācijās, palīdzēt rast to risinājumus, palīdzēt iegūt pozitīvu pašnovērtējumu.34. Likt skolēnam noticēt saviem spēkiem, likt saprast, ka viņš ir nozīmīgs, ja ne mācību priekšmetā, tad kādā citā veidā – sportā u.c. (klases audzinātājs, pedagogi).

35.Komunikatīvā funkcija.

36.Sekmēt audzēkņu komunikācijas prasmes, prasmes risināt konfliktus, argumentējot savu viedokli un respektējot citu domas (klases audzinātājs, sociālais pedagogs).

37. Palīdzēt veidot savstarpējās attiecības ar vienaudžiem, pedagogiem, ģimenes locekļiem, sabiedrību (klases audzinātājs, sociālais pedagogs).